Aktualności

Neurologia dziecięca

Dodano: 2022-01-17, 12:47

Neurologia dziecięca


lek. Maciej Gręda (w trakcie specjalizacji z neurologii dziecięcej)

Zakres konsultacji u dzieci:
- bóle głowy
- incydenty napadowe
- zaburzenia rozwojowe
- zaburzenia ruchowe


Przed pierwszą wizytą…..
na pierwszą wizytę proszę przygotować pełną dokumentację medyczną dziecka, w tym: książeczkę zdrowia, karty informacyjne z pobytów szpitalnych, dotychczasowe konsultacje, wyniki badań, (EEG wraz z opisem),płyty CD z badaniami tomografii komputerowej(CT/TK) lub rezonansu magnetycznego (MR) itp.
Jeśli konsultacja ma dotyczyć incydentów napadowych - proszę o nagranie (np. telefonem komórkowym) niepokojących objawów (widoczna twarz oraz całe ciało dziecka) celem zaprezentowania podczas wizyty.


Cena wizyty: 180 złotych


Rejestracja codziennie w godz. 8 - 18   tel. 76 871 13 07
przyjęcia wtorek od godz. 16 gabinet nr 4 POZ
Poradnia Medycyny Pracy

Dodano: 2022-01-13, 11:06

Informujemy, że od 01.01.2022 Poradnia Medycyny Pracy NIECZYNNA do odwołania.

SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

Dodano: 2021-01-15, 10:17

Prowadzimy szczepienia populacyjne


Rejestracja na szczepienia odbywać się będzie poprzez:

- infolinię Narodowego Programu Szczepień tel. 989

- Internetowe Konto Pacjenta (IKP) - pacjent.gov.pl

- telefonicznie w Zespole Przychodni Kormed Sp. z o.o. w Jaworze pod nr tel. 76 871 13 07 lub 76 871 13 04 lub 76 871 13 02 lub 790 888 641 lub osobiście w rejestracji przy ul. Dmowskiego 9.

Szczepienia przeciwko COVID-19 odbywają się w PUNKCIE SZCZEPIEŃ w Zespole Przychodni Kormed Sp. z o.o. przy ul. Dmowskiego 9.


RECEPTY - ZGŁOSZENIA

Dodano: 2020-09-18, 13:50

!!! ZGŁASZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA RECEPTY !!!


Uruchomiliśmy dla Państwa maila, na który można zgłaszać zapotrzebowanie na recepty:

kormed1@wp.pl i dodatkowy numer telefonu do rejestracji LEKARZA POZ 790 888 219

Zgłoszenia dzieci do szczepień pod numerem telefonu 500 716 976 - Punkt Szczepień dla Dzieci

...................

4-cyfrowy kod pojawi się w zwrotnej odpowiedzi na Państwa maila w terminie do 3 dni roboczych

Pozdrawiamy

!!! SENIORZY KOMUNIKAT POLICJI !!!

Dodano: 2020-05-12, 12:59

POLICJA OSTRZEGA: NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !

 • UWAŻAJ NA OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY LEKÓW LUB SEPLEMENTÓW
 • KORZYSTAJ TYLKO ZE SPRAWDZONYCH PORTALI ZAKUPOWYCH LUB AUKCYJNYCH
 • BĄDŹ WYCZULONY PRZY ZMIANIE HASEŁ DO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
 • NIE OTWIERAJ LINKÓW Z NIEZNANYCH STRON INTERNETOWYCH
 • NIE ODPOWIADAJ NA PODEJRZANE SMS-Y DOT. EPIDEMII LUB PRZESYŁEK KURIERSKICH
 • UWAŻAJ NA UMOWY I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZAWIERANE PRZEZ INTERNET
 • UWAŻAJ NA NIEPRAWDZIWE INFORMACJE LUB KOMUNIKATY (#FAKE NEWSY!)
 • POSZUKUJĄC INFORMACJI KORZYSTAJ Z OFICJALNYCH STRON INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH I SAMORZADOWYCH
 • PAMIĘTAJ, ŻE MINISTERSTWO ZDROWIA I INNE SŁUŻBY NIE ZWRACAJĄ SIĘ POPRZEZ SMS LUB E-MAIL Z INFORMACJĘ O PŁATNYCH USŁUGACH
 • NIE WPUSZCZAJ DO DOMU NIEZNANYCH OSÓB (MOŻESZ ŻĄDAĆ DOKUMENTÓW SŁUŻBOWYCH)
 • UWAŻAJ NA NOWĄ METODĘ OSZUSTWA POLEGAJĄCĄ POLEGAJĄCĄ NA WYŁUDZANIU PIENIĘDZY NA LECZENIE OSOBY BLISKIEJ NP. CHOREJ NA COVID-19
PLIKI

OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU SPÓŁKI

Dodano: 2019-05-27, 13:01

Zarząd Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "KORMED"  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworze ogłasza, że został przyjęty i podpisany Plan Podziału NZOZ Kormed Sp. z.o.o.

pobierz_plik

PORADNIA REHABILITACJI

Dodano: 2018-10-25, 14:00

Od 20 sierpnia 2018 roku w Zespole Przychodni "Kormed" Sp. z o.o. czynna jest PORADNIA REHABILITACJI, która przyjmuje pacjentów w ramach kontraktu z NFZ.
Informacje i rejestracja do poradni - telefonicznie pod nr telefonu 76 871 13 07 lub osobiście w rejestracji.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

Dodano: 2018-09-11, 11:47

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH I PRAWACH PACJENTA


W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które ma zastosowanie od 25 maja 2018 r., informujemy o przetwarzaniu danych osobowych oraz prawach związanych z przetwarzaniem tych danych:

1. Administratorem Danych Osobowych Pani/Pana/Małoletniego jest Zespół Przychodni "Kormed" Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze, ul. Dmowskiego 9, 59-400 Jawor.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (zw. dalej IOD), z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: iod.kormed@gmail.com, tel. 76 870-66-90
3. Podanie przez pacjenta danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Pacjent jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją nieprzekazania danych osobowych będzie niemożność udzielenia świadczeń zdrowotnych.
4. Dane osobowe są przetwarzane:
 • w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia oraz przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania, zgodnie z art. 9 ust. 2 lit h RODO oraz w szczególności z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
 • za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego (wizerunku) w celu ochrony obiektu i mienia, zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Placówki NZOZ "Kormed" Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze oraz umożliwienia wykrywania zachowań szkodzących lub narażających na straty ww. Placówkę Medyczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO
 • na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit a RODO) - wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody
5. Administrator Danych Osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych do Państw Trzecich lub Organizacji Międzynarodowych
6. Dane mogą być udostępnianie innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i w zakresie określonym w tych przepisach, w szczególności:
 • osobom upoważnionym przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej (opiekun prawny, członek rodziny etc.)
 • Narodowemu Funduszowi Zdrowia
 • podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia, w zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych oraz wynikających z ciążących na Zespole Przychodni "Kormed" Sp. z o.o. obowiązków zawartych w przepisach prawa
 • podmiotom zewnętrznym dostarczającym systemy informatyczne służące przetwarzaniu oraz archiwizacji danych tylko na podstawie i w zakresie umowy powierzenia
 • podmiotom zewnętrznym zapewniających prawidłowy proces diagnostyki oraz leczenia pacjenta tylko na podstawie i w zakresie umowy powierzenia (np. laboratoria diagnostyczne)
 • innym podmiotom i organom upoważnionym na postawie at. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • organom Policji, innych służb mundurowych na podstawie przepisów prawa, jeżeli mogą stanowić dowód w postępowaniu tych organów - w zakresie monitoringu wizyjnego
8. Okres przechowywania danych przetwarzanych przy pomocy monitoringu wizyjnego wynosi maksymalnie 14 dni, chyba, że nagranie obrazu stanowi dowód w postępowaniu dowodowym, na podstawie i z zakresie określonym w odrębnych przepisach prawa
9. Pacjent posiada prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych
 • sprostowania lub uzupełnienia treści danych osobowych
 • przenoszenia treści danych osobowych, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO
 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - prawo do cofnięcie zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody
10. Pacjentowi w przypadku powzięcia informacji, że przetwarzanie jego danych osobowych bądź danych osobowych pacjenta małoletniego narusza przepisy w zakresie ochrony oraz przetwarzania danych osobowych, w tym RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w trybie oraz zakresie określonym w przepisach odrębnych.
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

NOWY SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY DO OZNACZEŃ CRP Z KRWI

Dodano: 2018-07-24, 12:24

W ofercie Poradni Lekarza POZ istnieje dostępność do szybkiego i prostego badania CRP. Jest to test do ilościowego oznaczenia stężenia białka C-reaktywnego z krwi, surowicy i osocza, wykonany za pomocą aparatu. 

Badanie to daje wyniki w ciągu kilku minut i przyspiesza prawidłową diagnostykę, szczególnie najmłodszych pacjentów.

CRP jest użyteczne na przykład w:
- odróżnianiu infekcji bakteryjnej od wirusowej
- monitorowaniu przebiegu choroby
- monitorowaniu i kontrolowaniu zakażeń pooperacyjnych
- śledzeniu skuteczności leczenia przeciw-mikrobowego
- przewidywaniu przyszłych chorób sercowo-naczyniowych

Więcej informacji można uzyskać w naszej Przychodni

Ważne

Dodano: 2012-09-21, 13:54

Dyrekcja Zespołu Przychodni KORMED Sp z o.o. informuje, że świadczenia medyczne udzielane w poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz w poradni medycyny sportowej od 1 września 2012 roku z powodu braku umów z NFZ są odpłatne.

Ważne informacje dla pacjenta

Dodano: 2010-11-19, 20:08

Zespół Przychodni Kormed Sp. z o.o. informuje pacjentów zadeklarowanych do naszej przychodni POZ, że od 1 marca 2011 roku pacjent, który będzie chciał skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy medycznej (udzielanej wieczorem lub w nocy oraz w dni ustawowo wolne od pracy), może zgłosić się do dowolnie wybranej placówki udzielającej takich świadczeń.


Na Dolnym Śląsku w 33 punktach utworzone zostały 63 zespoły złożone z lekarza i pielęgniarki, które w razie potrzeby udzielą pomocy nie tylko w ambulatorium, ale także w domu chorego.


W ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta nie ma rejonizacji. Pacjenci mogą korzystać z pomocy medycznej w dowolnym miejscu. W powiecie jaworskim taką pomoc świadczy:


Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Jaworze


ul.Szpitana 2 tel. 76/870-21-65

Czym się zajmujemy?

KORMED Sp. z o.o.

Zespół Przychodni Sp. z o.o. jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem

000000210219, prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.
Rozpoczęcie działalności nastąpiło w 2001 roku w nowopowstałej przychodni lekarskiej w Jaworze przy ulicy Dmowskiego 9. Z końcem 2007 roku ukończono rozbudowę przychodni, co pozwoliło znacznie poszerzyć zakres świadczonych usług medycznych. Należy zaznaczyć, że wszystkie obiekty użytkowane przez zakład pozbawione są barier architektonicznych, spełniają wszystkie standardy stawiane obiektom służby zdrowia, szczególnie pod względem przystosowania dla pacjentów niepełnosprawnych. Blisko 80 miejsc parkingowych dodatkowo ułatwia dostęp do przychodni, w której zlokalizowana jest również apteka.


Przedmiotem działalności KORMED-u jest przede wszystkim udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Uprawnionymi do bezpłatnego korzystania ze świadczeń są osoby ubezpieczone w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS, KRUS). Pacjentom nie objętym ubezpieczeniem lub nie posiadającym skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku gdy jest ono wymagane, usługi medyczne udzielane są za odpłatnością.