Aktualności

Zmiana numeru infolinii Profilaktyki 40+

Dodano: 2024-06-13, 11:04

Szanowni Państwo, informujemy, że od 3 czerwca 2024 r. na badania z programu Profilaktyka 40 PLUS można się zapisać pod numerem telefonu: 800 69 60 64. Pod wskazanym numerem można również wypełnić ankietę kwalifikującą na badania. Dotychczasowy numer infolinii: 800 100 101 obejmuje obecnie tylko zakres szczepień przeciwko HPV.

Zdarzenia niepożądane

Dodano: 2024-06-12, 11:10

Zdarzenia Niepożądane

USTAWA O MEDYCZNYCH ZDARZENIACH NIEPOŻĄDANYCH

 1. I. Zakres obowiązywania procedury
Procedura obowiązuje w Zespole Przychodni KORMED Sp. z o.o. w Jaworze, ul. Dmowskiego 9, 59-400 Jawor.
Procedura dotyczy zgłaszania zdarzeń niepożądanych mogących wystąpić w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych.

 1. II. Cel procedury
Procedura zgłaszania zdarzeń niepożądanych powstałych w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych w Zespole Przychodni KORMED Sp. z o.o. w Jaworze, stanowi jeden z elementów wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem. Celem procedury jest:
 1. Monitorowanie zdarzeń niepożądanych.
 2. Ujednolicenie zasad zgłaszania zdarzeń niepożądanych.
 3. Określenie zasad przeprowadzania analizy przyczyn źródłowych zdarzenia niepożądanego.
 4. Identyfikacja ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych i zarządzanie tym ryzykiem w ramach udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.
 5. Przygotowanie zaleceń działań naprawczych, które mają zapobiec przyszłemu powtórnemu wystąpieniu podobnych zdarzeń niepożądanych.

 1. III. Kluczowe pojęcia
Zdarzenie niepożądane – zdarzenie zaistniałe w trakcie udzielania lub w efekcie udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, powodujące lub mogące spowodować negatywny skutek dla zdrowia lub życia pacjenta, w szczególności zgon, uszczerbek na zdrowiu lub rozstrój zdrowia, chorobę, zagrożenie życia, konieczność hospitalizacji albo jej przedłużenia, a także uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia płodu; nie stanowi zdarzenia niepożądanego zdarzenie, którego skutek jest przewidywanym skutkiem prawidłowo udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej. Zdarzeń niepożądanych nie powinno się mylić z naturalnym postępem choroby lub przewidywalnymi powikłaniami terapeutycznymi.

Ryzyko - kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia i jego konsekwencja. Zarządzanie ryzykiem klinicznym jest kluczowym elementem w systemie zarządzania jakością (PN-EN ISO 15224:2013 – Usługi ochrony zdrowia – Systemy zarządzania jakości).

Ocena ryzyka - prowadzi do upewnienia się, że prawdopodobieństwo, iż ktoś ulegnie wypadkowi lub zachoruje wskutek występowania zagrożeń w miejscu pracy, jest na możliwie najniższym poziomie. Najważniejsze jest jednak określenie, jak znaczące zagrożenia występują w miejscu pracy i czy zapobiega się im przy pomocy właściwych i wystarczających środków zaradczych.

Interfejs - punkt styku człowieka z maszyną/urządzeniem. Właściwy interfejs powinien zapewniać bezbłędny odbiór informacji bez możliwości popełnienia pomyłki oraz wykonanie czynności w sposób jednoznacznie prawidłowy.

Reporting and Learning System (RLS) - system raportowania i uczenia się. System raportowania powinien być dobrowolny i poufny, może być systemem niezależnym lub zintegrowanym z systemem rejestracji skarg i wniosków czy roszczeń pacjentów.

Safety Assessment Code (SAC) - matryca kodów oceny bezpieczeństwa.

Analiza przyczyn źródłowych - proces wyjaśniania przyczyn wystąpienia zdarzenia niepożądanego oraz okoliczności, których wystąpienie mogło mieć wpływ na jego wystąpienie

 1. IV. Rodzaje zdarzeń niepożądanych
  1. Dotyczących urządzeń medycznych, wyposażenia (interfejsy informacyjne i wykonawcze):
   1. brak bieżących przeglądów technicznych,
   2. brak/ograniczenie dostępności sprzętu,
   3. awaria sprzętu,
   4. nieczytelny panel aparatu,
   5. nieergonomiczny układ przycisków czy uchwytów sprzętu medycznego,
   6. uszkodzenie ciała powstałe w wyniku wadliwego działania/użytkowania sprzętu,
   7. inne.
  2. Dotyczących organizacji pracy personelu medycznego:
   1. niewłaściwa klasyfikacja do zabiegu/leczenia
   2. mylna identyfikacja miejsca zabiegowego
   3. niewłaściwa dawka podana w trakcie zabiegu/leczenia
   4. uszkodzenie ciała w wyniku zastosowanej nieprawidłowej procedury lub nieprawidłowo zastosowanej procedury leczniczej
   5. inne.
  3. Związanych z leczeniem i farmakologią:
   1. błędną diagnozę z uwagi na:
    • mylną interpretację wyników badań laboratoryjnych,
    • mylny opis badań radiologicznych,
    • mylny opis badania histopatologicznego,
   2. zlecenie niewłaściwego zabiegu,
   3. zranienie albo zakucie ostrymi narzędziami pacjenta lub personelu w trakcie wykonywania zabiegu
   4. nieprawidłowe wykonanie zabiegu medycznego,
   5. uszkodzenie ciała w wyniku procedury medycznej,
   6. pomyłkę w podaniu leku, w tym:
    • podanie niewłaściwego leku,
    • błędne ustalenie dawki leku,
    • błędną identyfikację pacjenta,
    • niewłaściwy czas podania leku,
    • nieuzasadnione opóźnienie w podaniu leku,
    • nieprawidłową drogę podania leku,
    • nieprawidłowy sposób przygotowania leku (np. niewłaściwy rozpuszczalnik)
    • zdarzenia związane z okresem ważności leku,
   7. inne.
  4. Związanych z opieką nad pacjentem:
   1. mylną identyfikacją pacjenta,
   2. mylną identyfikacją procedury,
   3. niedostarczenie opieki lub opóźnienie w dostarczeniu opieki,
   4. inne.
  5. Związanych z zdarzeniami niespodziewanymi:
   1. próbę samobójczą,
   2. samobójstwo,
   3. upadek pacjenta w placówce,
   4. korzystanie pacjenta z używek i środków odurzających,
   5. zgon pacjenta,
   6. inne.
  6. Związanych z nieprzestrzeganiem procedur:
   1. przeprowadzenie zabiegu bez podpisania świadomej zgody pacjenta na zabieg,
   2. udzielenie informacji medycznej osobie nieupoważnionej,
   3. inne.
  7. Dotyczących organizacji pracy i zarządzania (normalizacji):
   1. brak normalizacji urządzeń, nazewnictwa, procedur, instalacji,
   2. dopuszczenie do pracy osób bez wymaganych uprawnień (bez prawa do wykonywania zawodu medycznego),
   3. niewłaściwa identyfikacja pacjenta, brak czytelnych identyfikatorów,
   4. inne.


 2. V. Odpowiedzialność
 1. Na podstawie Ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta Dz.U. 2023 poz. 1692 (Art. 19. 1), osobą odpowiedzialną za prowadzenie wewnętrznego systemu jest Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, zwany dalej „osobą odpowiedzialną”.


 2. Do zadań osoby odpowiedzialnej należy:
  1. przeprowadzanie analizy przyczyn źródłowych zdarzenia niepożądanego,
  2. zapewnianie zasobów i informacji niezbędnych do właściwego monitorowania jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej,
  3. opracowywanie dokumentów wewnętrznego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem, określających: zasady, procedury, metody oraz opisy stanowisk pracy, o których mowa w Art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta Dz.U. 2023 poz. 1692.

 1. VI. Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych.

Celem zgłaszania zdarzeń niepożądanych jest poprawa bezpieczeństwa świadczeń zdrowotnych poprzez identyfikację sytuacji i okoliczności, które są zagrożeniami dla pacjenta, oraz działania mające na celu zapobieganie tym zagrożeniom lub ich kontrolę. Wdrażanie takich rozwiązań, które pozwoliłyby na eliminację lub ograniczenie występowania zdarzeń niepożądanych w przyszłości i poddanie ich dogłębnej analizie.

Personel podmiotu wykonującego działalność leczniczą powinien mieć świadomość z jaką odpowiedzialnością wiąże się właściwe zidentyfikowanie oraz zgłaszanie osobie odpowiedzialnej wszystkich zdarzeń niepożądanych, jakie wystąpiły w podmiocie, niezależnie od stopnia ich ciężkości i prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia.

 1. Zdarzenie niepożądane może być zgłoszone przez:
  1. personel medyczny i pracowników niemedycznych, niezwłocznie po zaistnieniu lub stwierdzeniu zdarzenia niepożądanego,
  2. świadków zdarzenia niepożądanego,
  3. pacjentów, rodziny pacjentów, opiekunów,
 2. Sposób zgłaszania:
  1. bezpośrednie, ustne skierowane do osoby zajmującej się zdarzeniami niepożądanymi - Kierownika Podmiotu. Ma on obowiązek wypełnienia karty zgłoszenia zdarzenia niepożądanego (załącznik nr 1) lub przekazania takiego formularza karty osobie zgłaszającej, do wypełnienia.
  2. na formularzu papierowym karty zdarzenia niepożądanego (załącznik nr 1), udostępnionego  w rejestracji w Zespole Przychodni KORMED lub pobranego ze strony internetowej www.kormed.eu
  3. wypełnione papierowe karty zdarzenia niepożądanego zbierane są w specjalnie przygotowanej do tego celu skrzynce umieszczonej w rejestracji Zespołu Przychodni KORMED lub przesłane drogą pocztową na adres:

Zespół Przychodni KORMED Sp. z o.o.  ul. Dmowskiego 9, 59-400 Jawor

 1. przesłanie informacji o zdarzeniu niepożądanym na adres e-mail: kormed_jawor@wp.pl, osoba upoważniona - kierownik podmiotuw odpowiedzi na zgłoszenie odeśle zgłaszającemu formularz zgłoszenia zdarzenia niepożądanego (załącznik nr 1), z prośbą o jego uzupełnienie.

 1. VII. Sposób postępowanie

Reporting and Learning System (RLS) - system raportowania i uczenia się. Według RLS podejście do bezpieczeństwa i jakości w opiece zdrowotnej polega na identyfikacji ryzyka systemowego (czyli na każdym etapie świadczenia usług zdrowotnych), na które narażeni są pacjenci, ograniczaniu ryzyka  i poprawianiu wyników pacjentów poprzez wdrażanie systemów zarządzania ryzykiem.


 1. Zgłoszenie zdarzenia niepożądanego.
 2. Rejestracja i gromadzenie szczegółowych danych i informacji o zdarzeniu.
 3. Mapowanie danych i informacji o zdarzeniach.
 4. Identyfikacja i klasyfikacja ZN na podstawie kart zgłoszeń.
 5. Analiza przyczyn źródłowych.
 6. Ustalenie przyczyn źródłowych zdarzenia, wyciągnięcie wniosków.
 7. Zalecenia i raport.
 8. Przekazanie informacji personelowi medycznemu i pozostałym pracownikom.

RLS nie może służyć identyfikacji i stygmatyzacji osób, które brały udział w zdarzeniu. System ma być poufny i dobrowolny. Zasady działania systemu RLS:

 1. Dane zgłaszającego zdarzenie powinno pozostać  do wyłącznej wiadomości osoby odpowiedzialnej za raportowanie,  zgłaszający  może też pozostać osobą całkowicie anonimową, bez ujawnienia swoich danych.
 2. Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych powinno być nastawione na szukanie działań naprawczych, bez personalizacji i szukania osób odpowiedzialnych.
 3. Zgłoszenie zdarzenia niepożądanego, analiza przyczyn źródłowych, ocena zdarzenia  i kwalifikacja nie może stanowić podstawy do odpowiedzialności dyscyplinarnej, odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wskutek dokonania zgłoszenia lub odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa.
 4. Kierownik podmiotu, po otrzymaniu zgłoszenia zdarzenia niepożądanego rejestruje zgłoszenie, zbiera informacje o jego okolicznościach, uczestnikach, przeprowadza wstępna analizę, formułuje wnioski.
 5. Na podstawie zgłoszenia zostają wyciągnięte wnioski oraz formułuje się zalecenia o podjęcie konkretnych działań na rzecz zapobieżenia ponownemu wystąpieniu nieprawidłowości.
 6. Wyciągnięcie wniosków odbywa się bez orzekania o winie. Raport zatwierdza Kierownik Podmiotu.
   
 1. VIII. Analiza przyczyn źródłowych

Analiza przyczyn źródłowych to proces wyjaśniania przyczyn wystąpienia zdarzenia niepożądanego oraz okoliczności, których wystąpienie mogło mieć wpływ na jego wystąpienie. W ramach analizy przyczyn źródłowych nie dokonuje się oceny winy i odpowiedzialności osób, które uczestniczyły w zdarzeniu niepożądanym.

Analiza przyczyn źródłowych ma na celu:

 1. zebranie informacji o zidentyfikowanych przyczynach i okolicznościach wystąpienia zdarzenia niepożądanego, uczestnikach tego zdarzenia oraz jego konsekwencjach dla uczestników;
 2. przeprowadzenie analizy informacji, o których mowa w pkt 1, oraz sformułowaniu na jej podstawie wniosków;
 3. sformułowanie zaleceń podjęcia działań na rzecz poprawy jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej mających na celu zapobieżenie ponownemu wystąpieniu zdarzenia niepożądanego.

 1. IX. Identyfikacja ryzyka

Zdarzenia niepożądane kwalifikuje się do jednej z kategorii ryzyka związanego z jakością i bezpieczeństwem, na podstawie matrycy oceny bezpieczeństwa SAC:

Rysunek 1 Matryca kodów bezpieczeństwa SAC

Kategorię ryzyka dla danego zdarzenia niepożądanego określa się według skali punktowej:

 1.  3 punkty, wysokie ryzyko - zdarzenie niepożądane spełniające kryteria zdarzenia bardzo ciężkiego oraz zdarzenia ciężkiego i częstego, zgodnie z kryteriami oraz oceną prawdopodobieństwa,
 2.  2 punkty, średnie ryzyko - zdarzenie niepożądane ciężkie i sporadyczne albo rzadkie albo bardzo rzadkie oraz zdarzenia umiarkowane i częste,
 3. 1 punkt, niskie ryzyko - zdarzenie niepożądane umiarkowane i sporadyczne albo rzadkie albo bardzo rzadkie oraz zdarzenia lekkie.

Zdarzenia niepożądane ocenia się pod względem stopnia ciężkości według poniższych kryteriów:

 1. zdarzenie  bardzo ciężkie obejmuje:
  1. zgon albo
  2. znaczne i trwałe uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, skutkujące utratą lub upośledzeniem funkcji czuciowej, ruchowej, fizjologicznej lub intelektualnej, niezwiązane ze schorzeniami stanowiącymi podstawę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej lub stanem zdrowia pacjenta;
 2. zdarzenie ciężkie obejmuje:             
  1. znaczne uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, skutkujące czasowym ograniczeniem funkcji czuciowej, ruchowej, fizjologicznej lub intelektualnej, niezwiązane z podstawowym schorzeniem lub stanem zdrowia pacjenta lub
  2. przeniesienie na oddział intensywnej terapii, stacji dializ lub oddział albo salę intensywnego nadzoru, lub
  3. konieczność zastosowania interwencji chirurgicznej;
 3. zdarzenie  umiarkowane obejmuje:
  1. przedłużony czas pobytu w podmiocie leczniczym lub
  2. pogorszenie stanu zdrowia pacjenta skutkujące koniecznością przeniesienia na wyższy poziom opieki;
 4. zdarzenie lekkie obejmuje zdarzenia inne niż określone w pkt 1–3, niepowodujące uszczerbku na zdrowiu.

Zdarzenia niepożądane ocenia się według stopnia prawdopodobieństwa ich wystąpienia jako:

 1.  ciężkie – zdarzenie prawdopodobnie wystąpi kilka razy w ciągu roku,
 2.  sporadyczne – zdarzenie prawdopodobnie wystąpi raz lub dwa razy w roku,
 3.  rzadkie – możliwe, że zdarzenie wystąpi raz na dwa lata,
 4.  bardzo rzadkie – bardzo małe prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, rzadziej niż raz na dwa lata.

 1. X. Analiza ryzyka i zarządzanie nimRysunek 2 Czteroetapowa procedura zarządzania ryzykiem

Analiza ryzyka jest opracowywana w oparciu analizę przyczyn źródłowych na podstawie otrzymanych kart zdarzenia niepożądanego.

Karty mogą wypływać do placówki medycznej:

 1. na formularzu papierowym, który umieszczony jest w rejestracji Przychodni lub 
 2. za pomocą formularza pobranego ze strony internetowej i przesłanego drogą pocztową na adres: Zespół Przychodni KORMED, ul. Dmowskiego 9, 59-400 Jawor
 3. przesłanego drogą mailową na adres kormed_jawor@wp.pl

 1. XI. Osoba zajmująca się zdarzeniami niepożądanymi w Zespole Przychodni KORMED

Osobą odpowiedzialną za zajmowanie się zdarzeniami niepożądanymi jest Kierownik przychodni.KLAUZULA INFORMACYJNA - MONITORING WIZYJNY

Dodano: 2024-02-21, 11:22

 KLAUZULA INFORMACYJNA

MONITORING WIZYJNY 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Przychodni "KORMED" Sp. z o. o.,
  ul. Dmowskiego 9, 59-400 Jawor 
  zwany dalej: „Administratorem”, reprezentowany przez Prezesa Zarządu.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Mariusza Kania
z którym możecie się Państwo skontaktować listownie na adres Zespół Przychodni "KORMED"
Sp. z o. o., ul. Dmowskiego 9, 59-400 Jawor z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub pocztą elektroniczną na adres: iod@centrumbip.pl

Monitoring wizyjny składa się z kamer, które swym zasięgiem obejmują obszar zewnętrzny budynku tj. wejścia do budynku oraz infrastrukturę wewnętrzną z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych, pomieszczenia zabiegowego oraz pomieszczeń lekarskich.

 1. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 2. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

 3. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególnych przypadkach na podstawie właściwie skonstruowanych, zapewniających bezpieczeństwo danym osobowym, umów powierzenia danych do przetwarzania.

 4. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.

 5. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa.

 6. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

Dodano: 2024-02-21, 11:19

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PACJENTÓW

    1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Zespół Przychodni "KORMED" Sp. z o. o., ul. Dmowskiego 9, 59-400 Jawor, zwany dalej: „Administratorem”, reprezentowany przez Prezesa Zarządu. 
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pana Mariusza Kania z którym możecie się Państwo skontaktować listownie na adres Zespół Przychodni "KORMED" Sp. z o. o., ul. Dmowskiego 9, 59-400 Jawor 
z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub pocztą elektroniczną na adres: iod@centrumbip.pl

    2. Państwa dane osobowe jako Pacjentów, przetwarzane będą do celu udzielania na Państwa rzecz świadczeń opieki zdrowotnej określonych w art. 9 ust. 2 lit. h) RODO. 
Do celów tych w szczególności należy: 
    • profilaktyka zdrowotna, diagnoza medyczna i leczenie, zapewnienie opieki zdrowotnej, zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej w tym rejestracja pacjentów, weryfikacja uprawnień do uzyskania świadczenia, zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego w tym wystawianie zaświadczeń lekarskich. Przetwarzanie danych we wskazanych powyżej celach nie wymaga odrębnej indywidualnej zgody Pacjenta;
    • dokonywania stosownych rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności leczniczej / gospodarczej;
    • obsługi reklamacji w zakresie świadczonych usług oraz odpowiadania na złożone skargi, jeżeli takie zostaną złożone;
    • archiwizowania Pana / Pani danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
    • stosowania za Pana / Pani zgodą, bezpośredniego marketingu usług własnych Administratora.

    3. Podstawą prawną przetwarzania są:
    • Art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z ustawą z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, art. 54 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych 
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i  macierzyństwa lub innych właściwych przepisów 
z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, inne przepisy szczegółowe regulujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
    • Art. 6 ust. 1 lit a - zgoda na przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w innych celach niż w tych wymienionych w pkt 3 np. w celach marketingowych następuje na podstawie świadomej, dobrowolnej 
i jednoznacznej Państwa zgody.

    4. Podanie przez Państwa jako pacjenta danych osobowych w celach ochrony zdrowia jest wymogiem ustawowym 
i dotyczy każdego pacjenta. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa udzielenia świadczenia zdrowotnego, z zastrzeżeniem sytuacji nagłych dla ratowania życia 
i zdrowia. Mogą Państwo również podać nam dodatkowe dane np. numer telefonu czy adres e-mail celem usprawnienia kontaktu. Podanie tych danych jest w pełni dobrowolne i nie wpływa na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, ani też nie jest niezbędne celem udzielania tych świadczeń przez podmiot leczniczy. Podstawą prawną przetwarzania danych podanych dobrowolnie jest Państwa zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także do wycofania wyrażonej zgody w dowolnym czasie i dowolnej formie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

    5. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. 
Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność danych. Nie udostępniamy danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

    6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

    7. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa.

    8. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia 
(w przypadku, gdy wyrażona była odrębna zgoda na podstawie Art. 6 ust 1 lit. a) lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

    9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

    10. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

PROFILAKTYKA 40 PLUS - informacja o zmianie numeru telefonu kontaktowego

Dodano: 2023-07-14, 10:14

Informujemy, że od 1 lipca 2023 r. w ramach Programu Profilaktyka 40 PLUS zmianie ulega numer, pod którym Pacjent (w przypadku chęci wykonania badania po raz pierwszy) będzie mógł uzupełnić ankietę niezbędną do otrzymania skierowania.

Nowy kontakt to 989 - numer Infolinii Centralnej e-Rejestracji, na której dodatkowo Pacjent będzie mógł dokonać zapisu na wybrany przez siebie termin i wybrać miejsce badania. Infolinia będzie funkcjonowała we wszystkie dni tygodnia w zmienionych godzinach od 7:00 do 20:00.

REALIZUJEMY PROGRAM "PROFILAKTYKA 40 PLUS"

Dodano: 2023-05-19, 09:18

profilaktyka 40 plus

Pakiet darmowych badań diagnostycznych dla osób od 40. roku życia - dostępny dla osób z całej Polski.

W  KORMEDZIE realizujemy kolejny program badań profilaktycznych. Tym razem program obejmuje wszystkich Pacjentów 

Program "Profilaktyki 40 Plus" części Pacjentom jest już dobrze znany - państwowy program powstał w odpowiedzi na zmniejszającą się zgłaszalność Pacjentów do lekarza rodzinnego i słabszą kontrolę swojego stanu zdrowia z powodu pandemii koronawirusa. Osoby, które biorą udział w profilaktyce wykonane mają podstawowe badania laboratoryjne, pomiar ciśnienia tętniczego krwi, pomiar masy ciała, wzrostu i obwodu w pasie.


Zachęcamy wszystkich do udziału w badaniach w myśl zasady lepiej zapobiegać, niż leczyć. Ponadto, wczesne wykrycie choroby nie tylko uchroni Pacjenta przed szkodliwymi powikłaniami, ale również pozwoli cieszyć się lepszym zdrowiem na dłużej. Aby skorzystać z programu wystarczy zgłosić się do Rejestracji naszego ośrodka lub zadzwonić:

 • 76 871 13 02
 • 76 871 13 04
 • 76 871 13 07
  w celu umówienia terminu badania.

Pakiet kontrolnych badań ma na celu sprawdzenie pracy takich układów ludzkiego organizmu jak:
 • układ krążenia,
 • układ pokarmowy,
 • układ moczowo-płciowy.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE?
Ogólnopolski program kierowany jest do wszystkich osób, które ukończyły 40 lat, niezależnie od tego czy Pacjent należy, czy nie należy do naszego ośrodka – na badania do przychodni może przyjść każdy. Z programu można skorzystać jednorazowo.

JAK SKORZYSTAĆ Z PROGRAMU?
Każdy kto chce skorzystać z darmowych badań powinien zgłosić się do Rejestracji Przychodni, gdzie otrzyma pomoc przy etapie kwalifikacji do programu "Profilaktyka 40 Plus" lub wypełnić ankietę na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub wypełnić ankietę przez infolinię 22 735 39 53. Etap ten polega na wypełnieniu elektronicznej ankiety oraz wygenerowaniu e-skierowania na pakiet badań odpowiednich dla płci oraz zidentyfikowanych czynników ryzyka (na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankiecie).

Osoby, które posiadają już e-skierowanie, a nie skorzystały jeszcze z badań, mogą wykonać je u nas.

NA CZYM POLEGA UDZIAŁ W PROGRAMIE?
W ramach programu Pacjenci będą mieli dostęp do bezpłatnych pakietów badań diagnostycznych, obejmujących od 8 do 12 rodzajów badań. To, jaki zakres będzie dostępny dla danego Pacjenta, zależeć będzie od indywidualnych uwarunkowań. Pakiet obejmuje:
 • badania laboratoryjne (dwa pakiety w zależności od płci),
 • pomiar ciśnienia tętniczego,
 • pomiar masy ciała, wzrostu i obwodu w pasie,
 • obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

PAKIET BADAŃ LABORATORYJNYCH DLA KOBIET:
 • morfologia krwi,
 • stężenie cholesterolu całkowitego ALBO stężenie cholesterolu całkowitego, jego frakcji LDL i HDL oraz trójglicerydów,
 • stężenie glukozy we krwi,
 • próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP,
 • poziom kreatyniny we krwi,
 • poziom kwasu moczowego we krwi,
 • badanie ogólne moczu,
 • krew utajona w kale.

PAKIET BADAŃ LABORATORYJNYCH DLA MĘŻCZYZN:
 • morfologia krwi,
 • stężenie cholesterolu całkowitego ALBO stężenie cholesterolu całkowitego, jego frakcji LDL i HDL oraz trójglicerydów,
 • stężenie glukozy we krwi,
 • próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP,
 • poziom kreatyniny we krwi,
 • poziom kwasu moczowego we krwi,
 • badanie ogólne moczu,
 • krew utajona w kale,
 • stężenie antygenu prostaty - PSA.

ZROBIŁEŚ/-ŁAŚ BADANIA I CO DALEJ?
W celu skonsultowania wyników badań należy udać się na wizytę do swojego lekarza rodzinnego. W przypadku wątpliwości lekarz skieruje na dalszą diagnostykę, natomiast w sytuacji wykrycia choroby rozpocznie właściwe leczenie.

Projekt „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”).

Dodano: 2023-05-09, 11:06Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19. 

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł. 

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html


Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy

lubWybór ofert - Modernizacja oprogramowania medycznego oraz dostawa i instalacja infrastruktury IT

Dodano: 2023-04-28, 12:05

Zespół Przychodni KORMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jaworze informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert na modernizacje oprogramowania medycznego oraz dostawę i instalacje infrastruktury teleinformatycznej oraz IT

 • Formularz
 • Zapytanie ofertowe

  Dodano: 2023-04-20, 11:18

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  ZESPÓŁ PRZYCHODNI "KORMED" Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na modernizację oprogramowania medycznego oraz dostawę i instalację infrastruktury teleinformatycznej oraz IT.

  Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać drogą elektroniczną kormed_jawor@wp.pl
  drogą pocztową bądź osobiście do dnia 28
  .04.2023 roku, do godz. 11:00.  Wszelkie informacje oraz potrzebne dokumenty znajdziecie Państwo poniżej:


  Neurologia dziecięca

  Dodano: 2022-01-17, 12:47

  Neurologia dziecięca


  lek. Maciej Gręda - specjalista neurologii dziecięcej

  Zakres konsultacji u dzieci:
  - bóle głowy
  - incydenty napadowe
  - zaburzenia rozwojowe
  - zaburzenia ruchowe


  Przed pierwszą wizytą…..
  na pierwszą wizytę proszę przygotować pełną dokumentację medyczną dziecka, w tym: książeczkę zdrowia, karty informacyjne z pobytów szpitalnych, dotychczasowe konsultacje, wyniki badań, (EEG wraz z opisem),płyty CD z badaniami tomografii komputerowej(CT/TK) lub rezonansu magnetycznego (MR) itp.
  Jeśli konsultacja ma dotyczyć incydentów napadowych - proszę o nagranie (np. telefonem komórkowym) niepokojących objawów (widoczna twarz oraz całe ciało dziecka) celem zaprezentowania podczas wizyty.


  Cena wizyty: 200 złotych


  Rejestracja codziennie w godz. 8 - 18   tel. 76 871 13 07
  przyjęcia wtorek od godz. 16 gabinet nr 4 POZ
  SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

  Dodano: 2021-01-15, 10:17

  Prowadzimy szczepienia populacyjne


  Rejestracja na szczepienia odbywać się będzie poprzez:

  - infolinię Narodowego Programu Szczepień tel. 989

  - Internetowe Konto Pacjenta (IKP) - pacjent.gov.pl

  - telefonicznie w Zespole Przychodni Kormed Sp. z o.o. w Jaworze pod nr tel. 76 871 13 07 lub 76 871 13 04 lub 76 871 13 02 lub 790 888 641 lub osobiście w rejestracji przy ul. Dmowskiego 9.

  Szczepienia przeciwko COVID-19 odbywają się w PUNKCIE SZCZEPIEŃ w Zespole Przychodni Kormed Sp. z o.o. przy ul. Dmowskiego 9.


  RECEPTY - ZGŁOSZENIA

  Dodano: 2020-09-18, 13:50

  !!! ZGŁASZANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA RECEPTY !!!


  Uruchomiliśmy dla Państwa maila, na który można zgłaszać zapotrzebowanie na recepty:

  kormed1@wp.pl i dodatkowy numer telefonu do rejestracji LEKARZA POZ 790 888 219

  Zgłoszenia dzieci do szczepień pod numerem telefonu 500 716 976 - Punkt Szczepień dla Dzieci

  ...................

  4-cyfrowy kod pojawi się w zwrotnej odpowiedzi na Państwa maila w terminie do 3 dni roboczych

  Pozdrawiamy

  !!! SENIORZY KOMUNIKAT POLICJI !!!

  Dodano: 2020-05-12, 12:59

  POLICJA OSTRZEGA: NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ !

  • UWAŻAJ NA OGŁOSZENIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY LEKÓW LUB SEPLEMENTÓW
  • KORZYSTAJ TYLKO ZE SPRAWDZONYCH PORTALI ZAKUPOWYCH LUB AUKCYJNYCH
  • BĄDŹ WYCZULONY PRZY ZMIANIE HASEŁ DO BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
  • NIE OTWIERAJ LINKÓW Z NIEZNANYCH STRON INTERNETOWYCH
  • NIE ODPOWIADAJ NA PODEJRZANE SMS-Y DOT. EPIDEMII LUB PRZESYŁEK KURIERSKICH
  • UWAŻAJ NA UMOWY I ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE ZAWIERANE PRZEZ INTERNET
  • UWAŻAJ NA NIEPRAWDZIWE INFORMACJE LUB KOMUNIKATY (#FAKE NEWSY!)
  • POSZUKUJĄC INFORMACJI KORZYSTAJ Z OFICJALNYCH STRON INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH I SAMORZADOWYCH
  • PAMIĘTAJ, ŻE MINISTERSTWO ZDROWIA I INNE SŁUŻBY NIE ZWRACAJĄ SIĘ POPRZEZ SMS LUB E-MAIL Z INFORMACJĘ O PŁATNYCH USŁUGACH
  • NIE WPUSZCZAJ DO DOMU NIEZNANYCH OSÓB (MOŻESZ ŻĄDAĆ DOKUMENTÓW SŁUŻBOWYCH)
  • UWAŻAJ NA NOWĄ METODĘ OSZUSTWA POLEGAJĄCĄ POLEGAJĄCĄ NA WYŁUDZANIU PIENIĘDZY NA LECZENIE OSOBY BLISKIEJ NP. CHOREJ NA COVID-19
  PLIKI

  OGŁOSZENIE PLANU PODZIAŁU SPÓŁKI

  Dodano: 2019-05-27, 13:01

  Zarząd Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "KORMED"  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworze ogłasza, że został przyjęty i podpisany Plan Podziału NZOZ Kormed Sp. z.o.o.

  pobierz_plik

  NOWY SPRZĘT DIAGNOSTYCZNY DO OZNACZEŃ CRP Z KRWI

  Dodano: 2018-07-24, 12:24

  W ofercie Poradni Lekarza POZ istnieje dostępność do szybkiego i prostego badania CRP. Jest to test do ilościowego oznaczenia stężenia białka C-reaktywnego z krwi, surowicy i osocza, wykonany za pomocą aparatu. 

  Badanie to daje wyniki w ciągu kilku minut i przyspiesza prawidłową diagnostykę, szczególnie najmłodszych pacjentów.

  CRP jest użyteczne na przykład w:
  - odróżnianiu infekcji bakteryjnej od wirusowej
  - monitorowaniu przebiegu choroby
  - monitorowaniu i kontrolowaniu zakażeń pooperacyjnych
  - śledzeniu skuteczności leczenia przeciw-mikrobowego
  - przewidywaniu przyszłych chorób sercowo-naczyniowych

  Więcej informacji można uzyskać w naszej Przychodni

  Ważne informacje dla pacjenta

  Dodano: 2010-11-19, 20:08

  Zespół Przychodni Kormed Sp. z o.o. informuje pacjentów zadeklarowanych do naszej przychodni POZ, że od 1 marca 2011 roku pacjent, który będzie chciał skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy medycznej (udzielanej wieczorem lub w nocy oraz w dni ustawowo wolne od pracy), może zgłosić się do dowolnie wybranej placówki udzielającej takich świadczeń.


  Na Dolnym Śląsku w 33 punktach utworzone zostały 63 zespoły złożone z lekarza i pielęgniarki, które w razie potrzeby udzielą pomocy nie tylko w ambulatorium, ale także w domu chorego.


  W ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta nie ma rejonizacji. Pacjenci mogą korzystać z pomocy medycznej w dowolnym miejscu. W powiecie jaworskim taką pomoc świadczy:


  Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Jaworze


  ul.Szpitana 2 tel. 76/870-21-65

  Czym się zajmujemy?

  KORMED Sp. z o.o.

  Zespół Przychodni Sp. z o.o. jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do rejestru zakładów opieki zdrowotnej pod numerem

  000000210219, prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.
  Rozpoczęcie działalności nastąpiło w 2001 roku w nowopowstałej przychodni lekarskiej w Jaworze przy ulicy Dmowskiego 9. Z końcem 2007 roku ukończono rozbudowę przychodni, co pozwoliło znacznie poszerzyć zakres świadczonych usług medycznych. Należy zaznaczyć, że wszystkie obiekty użytkowane przez zakład pozbawione są barier architektonicznych, spełniają wszystkie standardy stawiane obiektom służby zdrowia, szczególnie pod względem przystosowania dla pacjentów niepełnosprawnych. Blisko 80 miejsc parkingowych dodatkowo ułatwia dostęp do przychodni, w której zlokalizowana jest również apteka.


  Przedmiotem działalności KORMED-u jest przede wszystkim udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Uprawnionymi do bezpłatnego korzystania ze świadczeń są osoby ubezpieczone w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego (ZUS, KRUS). Pacjentom nie objętym ubezpieczeniem lub nie posiadającym skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku gdy jest ono wymagane, usługi medyczne udzielane są za odpłatnością.